“Sùng bái” SH 150i, người Việt mua gần 2.000 chiếc/tháng